Вредни работни условия

Условията на труд са всички фактори, които оказват влияние върху работника, околната среда около него на работното място или на работното място, самия трудов процес. Безопасни условия на труд са тези, които не засягат служителя, или това влияние не надвишава установените стандарти. Има четири основни класа на всички условия на работа: оптимални, приемливи, вредни и опасни.

Вредните условия на труд са условията на работната среда и самият процес, които оказват неблагоприятно въздействие върху работното лице и са с достатъчна продължителност или интензивност на работа, дори и различни професионални заболявания. Опасните и вредни условия на труд могат също да причинят пълно или частично увреждане, обостряне на соматични и други заболявания, да повлияят на здравето на потомството. Класификацията на вредните условия на труд се извършва според степента на вредност.

  1. Първата степен: условията на работа причиняват функционални промени, които се възстановяват при продължително прекъсване на контакта с вредни фактори.
  2. Втората степен: условията на труд причиняват постоянни функционални промени, водещи до професионални заболявания след продължителна работа (над 15 години).
  3. Трета степен: условията на труд причиняват постоянни функционални промени, водещи до професионални заболявания, временна нетрудоспособност в периода на трудова дейност.
  4. Четвърта степен: условията на труд причиняват тежки форми на професионални заболявания, растеж на хронични заболявания, пълна загуба на способност за работа.

Списъкът на вредните условия на труд

Нека да определим какви условия на работа се считат за вредни. Списъкът на вредните условия на труд се състои от фактори, които засягат служителя, неговия здравен статус, както и от бъдещите потомци.

1. Физически фактори:

2. Химически фактори: химически смеси и вещества или биологични вещества, получени чрез химичен синтез (антибиотици, ензими, хормони, витамини и др.).

3. Биологични фактори: биологични смеси и вещества (микроорганизми, клетки и спори, бактерии).

4. Трудови фактори: тежест, напрежение, продължителност на трудовия процес.

Професиите с опасни условия на труд са тези, които включват тези фактори и условия на труд. Работата с опасни условия на труд също включва някои предимства и ползи, които трябва да се предоставят на служителите.

Оставете за вредни условия на труд

Всеки служител има право на годишна платена почивка. Освен това онези, чиято работа съдържа вредни условия на труд, имат право на допълнителен отпуск. Това е допълнителна платена почивка, която се предоставя в допълнение към основната почивка. Според законите, тези, които:

Ползи за вредните условия на труд

В допълнение към платения допълнителен отпуск, на работниците и служителите се предоставят и определени обезщетения за вредни условия на труд. Те включват: